ARQUITECTURA SUPERIOR: PROJECTES I REFORMES.

El nostre Departament Tècnic disposa de les persones, la qualificació i els mitjans per desenvolupar solucions constructives basades en la creativitat, la qualitat i també el sentit pràctic. Tant en una petita obra com en una reforma total.

   • Projectes i direccions d’edificació d’obra nova.
   • Projectes i direccions de rehabilitacions.
   • Taxacions i peritatges de béns immobles.
   • Informes, dictàmens, certificats.
   • Projectes i direccions de reforma o ampliació, consolidació i enderroc.
   • Projectes de legalització d’immobles.
   • Certificats d’habitabilitat d’habitatge usat.
   • Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat.

A més, Vallès & París Immobles ofereix un servei integral en la rehabilitació d’immobles: des del disseny fins als acabats, sempre amb professionals d’absoluta confiança i amb les més altes exigències de qualitat. Incloent, per descomptat, tots els tràmits administratius amb organismes oficials

    • Intervencions en coberts, terrats, façanes exteriors, interiors, mitgeres,
    • Instal·lació d’ascensors,
    • Eliminació de barreres arquitectòniques.
    • Tractament de patologies en elements estructurals utilitzant els sistemes més innovadors.